تولید و فروش فولاد HSS

در طراحی سـازه های فلزی در ایران بخصوص ساختمانهای مسکونی، عمدتاً، چند گزینه مطـرح می باشـد که در اینجا سعی براین است که به بررسی معایب تعدادی از آن ها پرداخته و در انتها با معرفی مقاطع HSS تولید شده به روش مدرن صنعتی که میتواند جایگزین مناسبی برای تعدادی از این مقاطع مرسوم باشد و معایب ذکر شده را نداشته باشد در جهت ارتقاء سطح کیفی سازه های فلزی کشـور عزیزمان گامی جـدی برداریم .

مشـاهدات عینی و آمارهـا نشان می دهـد کـه از بین مقاطع متنوعی کـه جهت استفـاده بـه عنوان یک عضـو فشاری (ستون)می توان انتخاب نمـود؛ ستونهای دوگانـه IPE ، Box ، قوطی، مقطع I شکل و صلیبی ساخته شـده بسیار مرسوم بـوده و در برخی از پروژه های خـاص مقاطع HE نیز (خصوصاً در پروژه های صنعتی)کاربردهای ویژه ای دارد.

HSS صنعتی پروفیل فولادی با سطح مقطع توخالی است که دارای هندسه بسته، بدون گوشه های تیز و با ظاهری جذاب میباشد و این مقاطع به دلیل تولید صنعتی، نسبت به مقاطع سنتی دست ساز هم از نظر کیفیت جوش و هم از نظر اعوجاج و رواداری، از کیفیت به مراتب بالاتری برخوردارند .