تولید و صادرات الیاف پلی استر

تولید و صادرات الیاف پلی استر

پلی استر یک گروه از پلیمر است که عمدتا شامل پلی اتیلن ترفتاالت (PET (است. پلی استریک نوع پلیمر مصنوعی است که از) PTAترفتالیک اسید تصفیه شده( و) MEG مونو اتیلن گلیکول( تولید شده است. نخ پلی استر محصول اصلی در گروه پلی استر است. تقریبا 40 درصد از تولید جهانی پلی استر به طور خاص مربوط به نخ پلی استر است. نخ پلی استر از ریسندگی مستقیم PTA وMEG تولید میشود. بخشی از بزرگترین اقالم PTA در جهان شامل نفت بریتانیا، نفت ریلیانس، شرکت نفتی ساینوپک چین، مواد شیمیایی SK ، مواد شیمیایی ایستمن میباشند. الیاف پلی استر به عنوان الیاف مصنوعی وجایگزین پنبه و نخ طبیعی دارای کاربردهای فراوانی است. این نوع الیاف دارای انواع مختلف و متفاوتی است که بر حسب روش تولید و ویژگی مواد اولیه مورد استفاده در فرآیند تولید دارای خواص متنوع و کارکردهای گوناگونی است. فعالیت و خدمات گروه توسعه تجارت رزا در زمینه های خرید وفروش و تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید ، الیاف پلی استر هالو ، سالید ، بایکو ، الیاف حالجی و بالفایبر ، الیی ترموفیوز و پارچه های بی بافت اسپان باند ، الیاف پرقو ، الیاف ویرجین ، کاالی خواب ، تامین پت و پرک و … ارائه می گردد. با Rosa Group خمراه شوید.